Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en/of overeenkomst tussen PedicureNetwerk, hierna te noemen ‘organisatie’, en een opdrachtgever waarop de organisatie deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de organisatie, voor de uitvoering waarvan door de organisatie derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van de organisatie en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De organisatie en de opdrachtgever zullen als dan in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden “naar de geest” van deze bepaling.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld “naar de geest” van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien de organisatie niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangd, betekent dit niet dat de bepalingen niet van toepassing zijn of dat de organisatie in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten

 1. Alle offertes en aanbiedingen van de organisatie zijn zeven dagen geldig, tenzij in de offerte en/of aanbieding een ander termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. De organisatie kan niet aan zijn offertes en/of aanbieding worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte en/of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Indien er sprake is van een offerte/aanbieding/ overeenkomst tussen de organisatie en een zakelijke partij, dan zijn de vermelde prijzen exclusief btw. Is er sprake van een offerte/aanbieding/overeenkomst tussen de organisatie en een consument dan zijn de vermelde prijzen inclusief btw.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht de organisatie niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 5. De organisatie zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 6. De organisatie heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 7. Indien door de organisatie of door de organisatie ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 8. De organisatie is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan de organisatie de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 9. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de organisatie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de organisatie worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de organisatie zijn verstrekt, heeft de organisatie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten vervolgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vindt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan de organisatie ter beschikking heeft gesteld. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de organisatie is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever wordt gewijzigd, en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. De organisatie zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijke opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaard de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van de uitvoering.
 11. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de organisatie een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben.
 12. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe ij jegens de organisatie gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van de organisatie daardoor direct of indirect ontstaan.
 13. De gesloten overeenkomst is pas bindend wanneer de organisatie de inschrijving in combinatie met de betaling van het inschrijfgeld heeft ontvangen en de opdrachtgever de inschrijving heeft bevestigd. Dit lid is alleen van toepassing op overeenkomsten met consumenten. Voor iedere inschrijving wordt inschrijfgeld in rekening gebracht.
 14. De indicaties, richtlijnen en adviezen die worden gegeven m.b.t. de duur van de overeenkomst zijn niet bindend voor de organisatie.

Artikel 3. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. De organisatie is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
 2. Bij tussentijdse opzegging, hanteert de organisatie een opzegtermijn van een maand. Opzeggen dient een maand van tevoren schriftelijk of per mail kenbaar te worden gemaakt. Opzeggen kan alleen per de eerste van de maand.
 3. Voorts is de organisatie bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat het ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de organisatie kan worden gevergd.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de organisatie op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de organisatie de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 5. Indien de organisatie tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 6. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is de organisatie gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 7. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is de organisatie gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht.
 8. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de organisatie, zal de organisatie in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging van de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor de organisatie extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij de organisatie anders aangeeft.
 9. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd vanuit de opdrachtgever, wordt een opzegtermijn gehanteerd van een maand. Opzeggingen dienen een maand van tevoren schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Opzeggen geschiedt altijd per de eerste van de maand. Afwijkingen van deze bepaling, dienen schriftelijk te worden vastgelegd.
 10. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of andere omstandigheid de opdrachtgever niet over zijn vermogen kan beschikken, staat het de organisatie vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van de organisatie op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 11. Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 4. Overmacht

 1. De organisatie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en nog krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de organisatie geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de organisatie niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Organisatie heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de organisatie zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. De organisatie kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 5. Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door de organisatie aan te geven wijze.
 2. Indien de opdrachtgever, in het geval van een andere organisatie, in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is als dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Daarnaast worden de buitengerechtelijke kosten op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, doorberekend.
 3. Indien de opdrachtgever, in dit geval een natuurlijke persoon, bij overeenkomst in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Bij de eerste herinnering worden er geen administratie kosten in rekening gebracht. Hier is een betalingstermijn van 30 dagen aan gekoppeld. Bij de tweede herinnering komen 19,95 euro administratie kosten bij. De betalingstermijn voor de tweede herinnering bedraagt 14 dagen. Indien de factuur niet wordt voldaan, behoud de organisatie het recht om toegang tot de activiteit te ontzeggen. Daarnaast worden de buitengerechtelijke kosten op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, doorberekend.
 4. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem betaalde aan de organisatie verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3. (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 Burgerlijk Wetboek) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien een opdrachtgever zich niet minimaal 24 uur voor aanvang van de afspraak kenbaar maakt dat hij of zij niet aanwezig kan zijn, dan is de opdrachtnemer gerechtigd om de behandeling in rekening te brengen. Kenbaar making geschiedt per mail, schriftelijk of telefonisch. Persoonlijk contact is hierbij niet voldoende.
 6. De organisatie is gerechtigd om eenmaal per kalenderjaar haar tarieven opnieuw vast te stellen. Eventuele wijzigingen geschieden aan het eind van ieder kalenderjaar en worden van kracht op de eerste dag van het nieuwe kalenderjaar. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 Burgerlijk Wetboek gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij de organisatie: alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijke overeengekomene uit te voeren; indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de organisatie rustende verplichting ingevolge de wet; indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden.

Artikel 6. Huisregels

 1. Gedurende de behandeling dient de opdrachtgever zich aan de huisregels te houden van de locatie waar hij of zij zich op dat moment bevindt.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. Indien de organisatie aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepalingen is geregeld.
 2. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de organisatie is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien de organisatie aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de organisatie beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van de organisatie is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de organisatie aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de organisatie toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de organisatie aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. De organisatie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de organisatie of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 8. Vrijwaring

 1. De opdrachtgever vrijwaart de organisatie voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan de organisatie toerekenbaar is. Indien de organisatie uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden de organisatie zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is de organisatie, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de organisatie en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 9. Intellectuele eigendom en privacybescherming

 1. De organisatie behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. De organisatie heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 2. Met inachtneming van de wet bescherming persoonsgegevens zal PedicureNetwerk strikt vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid verzamelen wij uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en voor het eventueel opstellen van een passend advies. Deze gegevens worden uitsluitend voor dit doel gebruikt en niet aan derden verstrekt, tenzij hier schriftelijk toestemming voor is gegeven. De verzamelde gegevens worden ook niet langer bewaard dan noodzakelijk is en worden op uw verzoek verwijderd uit onze bestanden. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, gaat u akkoord met het verwerken van de persoonsgegevens als hiervoor bedoeld.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de organisatie partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van de organisatie is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de organisatie het recht het geschil voor te leggen aan de volgends de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen moeten zich eerst hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten, voor hier de rechtspraak bij betrokken wordt.

 

Artikel 11. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn op juridische correctheid bekeken. Vervolgens zijn deze voorwaarden kenbaar gemaakt in oktober 2013. De voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 januari 2014.
 2. De organisatie behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. De opdrachtgever dient hier een maand van tevoren van de op de hoogte te worden gebracht.
 3. In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van de organisatie.
 4. Deze algemene voorwaarden worden aanvaard, indien de opdrachtgever de overeenkomst heeft ondertekend en/of de inschrijving is voltooid.
 5. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg ervan.